Comissió informativa del Ple — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Comissió informativa del Ple

Comissió informativa del Ple

La comissió informativa de caràcter permanent denominada Comissió informativa del Ple, l'objecte del qual serà l'estudi, informe i consulta en relació als estudis i dictàmens previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple, estarà presidida per l’alcalde o persona en qui delegui i estarà integrada per un membre de cada grup municipal. En cas de sotmetre algun punt a votació s’actuarà mitjançat el vot ponderat.

La Comissió informativa del Ple es reunirà ordinàriament el segon divendres anterior al Ple a les 13:00 h i extraordinàriament quan ho convoqui l’alcalde o quan ho demanin els membres que representin almenys una quarta part dels vots.

La Comissió Informativa del Ple ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

  • Compartir