Comissió especial de comptes — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / El govern del municipi / Comissió especial de comptes

Comissió especial de comptes

La Comissió especial de comptes, l'objecte de la qual serà l'estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, estarà presidida per l’alcalde o persona en qui delegui i estarà integrada per un membre de cada grup municipal. En cas de sotmetre algun punt a votació s’actuarà mitjançat el vot ponderat.

 

La Comissió especial de comptes ajustarà el seu funcionament al que es disposa a l’article 101 del DL 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i als articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i es reunirà ordinàriament el mes de maig.

 

  • Compartir