Avís legal — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Avís legal

Avís legal

1 .- Introducció

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.alpicat.cat i www.alpicat.org que l'AJUNTAMENT D'ALPICAT com a titular d’aquests, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari d’aquest i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el portal.

La informació facilitada a través d’aquest web te caràcter orientatiu i per tant no substitueix la publicitat dels documents que s’han de publicar als Diaris i Butlletins Oficials.

 

2 .- Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’entitat:

– Denominació: AJUNTAMENT D'ALPICAT
– Domicili social: Pl. de l'Església, 4
– CIF:  P2502300C
– Telèfon: 973 736 006
– Correu electrònic: 

 

3 .- Els usuaris

Encara que l’accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre i a l’ús d’una clau d’accés -codi d’usuari (login) i contrasenya (password)-, que rebrà després d’haver completat el procés de registre.

En relació amb el procés de registre i a les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament d'Alpicat, sent l’usuari responsable de l’ús d’aquest. A més es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés, a no posar-les a disposició de tercers, i a comunicar-ne a l'Ajuntament d'Alpicat la pèrdua o robatori i el possible accés que en pugui fer un tercer.

 

4 .- Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web és propietat de l'Ajuntament d'Alpicat.

L’usuari reconeix que l'Ajuntament d'Alpicat és titular exclusiva o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, música, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i altres signes distintius que hi apareixen.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen d’aquests i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareixen a la pàgina Web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través d’aquests, amb la finalitat d’assegurar la protecció d’aquests drets.

L’enviament de qualsevol tipus d’informació al portal (fet que inclou els drets d’imatges de les persones físiques), a través del correu electrònic de l'Ajuntament d'Alpicat, de formularis o per qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet que l’usuari presta el consentiment exprés i per tant atorga a l'Ajuntament d'Alpicat una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, irrevocable, mundial, per a totes les llengües del món i per tot el temps que permeti la legislació vigent de tots els drets d’explotació sobre la citada informació per tal que l'Ajuntament d'Alpicat pugui utilitzar-la per a qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció (per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o de qualsevol altra índole), la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució (en qualsevol format o suport), la transformació, l’adaptació, la traducció a qualsevol llengua, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió, en qualsevol format o tecnologia actualment coneguda o que es pugui conèixer en el futur, en tot o en part, de tals informacions per l'Ajuntament d'Alpicat o per tercers, llicència que permetrà l’autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com CD-ROM, DVD, Internet, paper o altres formats. Igualment, l’usuari atorga el dret a transmetre, cedir o subllicenciar aquests drets a tercers.

L’usuari manifesta que té l’autoria o la corresponent llicència sobre la informació, que no hi ha cap tipus de restricció o limitació legal sobre aquesta i també que es fa responsable que les informacions remeses no infringeixin drets de tercers ni vulneren cap norma, que no es tracta d’informació confidencial. També s’obliga a mantenir l'Ajuntament d'Alpicat indemne i lliure de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

 

5 .- Protecció de dades personals

5.1.- Introducció

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD, en vigor des de el dia 25-5-2018.

Aquesta política de privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que l’assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Aquesta política serà aplicable a la informació recollida directament a través dels diferents serveis de l'Ajuntament d'Alpicat, a través del seu web www.alpicat.cat.

2.- Responsable del tractament

L'Ajuntament d'Alpicat és el responsable del tractament.

Les dades identificatives són les següents:

– Ajuntament d'Alpicat
– Plaça de l'Església, 4
– P2502300C
– Telèfon: 973 736 006
– Correu electrònic:

3.- Delegat de protecció de dades

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de l'Ajuntament d'Alpicat en aquesta adreça postal, de correu electrònic i telèfon:

– Adreça postal: Passeig de Ronda, 60 baixos, 25006 Lleida
– Adreça de correu: dpo@2-care.es
– Telefon: 973 266 599

4.- Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, són aquelles necessàries per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos (d’ara endavant l’interessat).

Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb la persona interessada.

D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera amb incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes.

5.- Finalitats del tractament

Les finalitats per a les quals es duen a terme cada un dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascú dels procediments a través dels quals es capten dades (formularis web, formularis en paper, cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular faci servir.

6.- Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, l'Ajuntament d'Alpicat obté el seu consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara, l'Ajuntament d'Alpicat és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament el tractament dels dades de l’interessat.

7.- Destinataris

Per regla general, l'Ajuntament d'Alpicat no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment.

No obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

8.- Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de la persona interessada.

No obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats des o serveis diferents de l’interessat.

En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, un cop obtingudes les dades, ja molt tard dins d’un mes.

9.- Terminis de conservació

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals de manera que, un cop complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades, el que donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes.

Complert aquest termini es procedirà a la destrucció de la informació.

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

10.- Drets de l´interessat

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades.

Els drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

– Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.

– Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.

– Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades.

– Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.

– Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades.

– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, que es l´Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici)

Les persones interessades podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a l'Ajuntament d'Alpicat, mitjançant escrit que acrediti la seva identitat, remès al Registre General de l'Ajuntament d'Alpicat o mitjançant el Registre Electrònic accessible a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alpicat.

11.- Seguretat

Las mesures de seguretat adoptades l'Ajuntament d'Alpicat són aquelles requerides, de conformitat amb el que estableix l’article 32 del RGPD i l’esquema nacional de seguretat.

En aquest sentit, l'Ajuntament d'Alpicat, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

 

6 .- Ús de cookies (galetes)

Pel que fa a l’ús de cookies, l'Ajuntament d'Alpicat informa l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc web i en certs supòsits, es poden utilitzar cookies. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. La cookie només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. L'Ajuntament d'Alpicat utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s’emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l’usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades, fet que permet a l'Ajuntament d'Alpicat informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix de la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no permeten llegir-hi les dades contingudes, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, i es poden desactivar mitjançant l’opció corresponent que figura en el navegador.

 

7 .- Llei de Serveis de la Societat de la Informació

L'Ajuntament d'Alpicat posa a disposició dels usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que l'Ajuntament d'Alpicat  conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als quals s’estableixen enllaços.

Per això l'Ajuntament d'Alpicar no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de l'Ajuntament d'Alpicat haurà de complir les condicions següents:

  1. No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre l'Ajuntament d'Alpicat.
  2. No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.
  3. L’establiment del link no suposa que entre l'Ajuntament d'Alpicat i el titular de la pàgina web en què s’estableixi hi hagi cap tipus de vincle o de relació jurídica.
  4. L'Ajuntament d'Alpicat no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des de la qual es fa el link.

 

8.- Responsabilitat

L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que l'Ajuntament d'Alpicat no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen, ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

LAjuntament d'Alpicat exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s’incorporen.

 

9 .- Interrupció, suspensió i cancel·lació

L'Ajuntament d'Alpicat realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l’accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

 

10 .- Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre’s a un altre, l'Ajuntament d'Alpicat i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

 




  • Compartir