Tràmits — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Atenció ciutadana / Portal de tràmits / Tràmits presencials

Tràmits

Aquest espai vol oferir a la ciutadania la possibilitat de descarregar-se en xarxa diversos impresos per dur a terme tràmits amb l’administració i facilitar-ne la gestió. Un cop descarregats i omplerts, cal portar-los presencialment a les oficines de l'Ajuntament d’Alpicat, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores. Esperem que us sigui d'utilitat.

 

Autorització

És el document amb què la persona interessada autoritza una altra perquè realitzi, en nom seu, algun tràmit a l’Ajuntament d’Alpicat.

Autorització - Llegir Més

Autorització d'empadronament

És el document amb què el propietari/propietària d'un habitatge autoritza una persona a empadronar-se en un lloc

Autorització d'empadronament - Llegir Més

Canvi de domiciliació bancària

És el document amb què la persona interessada demana a l’Administració el canvi de domiciliació bancària dels impostos.

Canvi de domiciliació bancària - Llegir Més

Ensenyament. Domiciliació bancària per assistència a llars d'infants municipals

És el document amb què els pares i mares fan constar el seu compte bancari per domicilar els rebuts per assistència d'infants a les llars d'infants

Ensenyament. Domiciliació bancària per assistència a llars d'infants municipals - Llegir Més

Fitxa de dades de tercers

És el document de comunicació de dades bancàries a l'Ajuntament d'Alpicat, que és necessari per a poder percebre el pagament d'una factura o d'una subvenció concedida.

Fitxa de dades de tercers - Llegir Més

Instància

És el document genèric amb què la persona interessada demana alguna cosa a l’Administració quan no hi ha un model específic.

Instància - Llegir Més

Reagrupació familiar. Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge.

És el document amb què una persona estrangera amb permís de residència sol·licita a l'Ajuntament l'informe d'adequació del seu habitatge per a reunir-se amb membres del seu nucli familiar bàsic, que es troben en un país extracomunitari. La reagrupació familiar és un dret reconegut tant en la normativa europea com en l’estatal i un dels requisits que s’exigeixen per a poder iniciar un procés de reagrupació és justificar que es disposa d’un habitatge adequat per a atendre els membres de la seva família una vegada estiguin reagrupats.

Reagrupació familiar. Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge. - Llegir Més

Sol·licitud d'alta al cens municipal d'animals domèstics

És el document amb el qual les persones propietàries d'animals de companyia demanen la seva inscripció al cens municipal d’animals domèstics, tal com estableix la normativa vigent.

Sol·licitud d'alta al cens municipal d'animals domèstics - Llegir Més

Sol·licitud d'alta al cens municipal d'animals domèstics d'un animal declarat perillós

És el document amb què les persones propietàries de gossos declarats perillosos demanen la inscripció del seu animal al cens municipal d’animals domèstics de companyia, tal com preveu la normativa sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Sol·licitud d'alta al cens municipal d'animals domèstics d'un animal declarat perillós - Llegir Més

Sol·licitud d'informe d'arrelament

És el document amb què una persona estrangera no comunitària, empadronada a Alpicat, que no disposa de permís de residència, sol·licita a l’Ajuntament un informe per demanar una autorització de residència temporal per supòsits determinats.

Sol·licitud d'informe d'arrelament - Llegir Més

Sol·licitud d'ús de La Unió o el Casal

És el document amb què una entitat o associació sol·licita a l’Ajuntament un espai de l’edifici sociocultural La Unió o del Casal per a dur-hi a terme activitats puntuals o de forma continuada.

Sol·licitud d'ús de La Unió o el Casal - Llegir Més

Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives

És el document amb què una entitat sol·licita a l'Ajuntament l'ús d'instal·lacions esportives d'Alpicat.

Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives - Llegir Més

Sol·licitud d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

És el document amb què la persona interessada o el seu representant legal demana l’alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost, justificant una minusvalidesa.

Sol·licitud d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica - Llegir Més

Sol·licitud de baixa al cens municipal d'animals domèstics

És el document amb el qual les persones propietàries de gossos demanen la baixa de la inscripció al cens municipal d’animals domèstics de companyia, per motius diversos.

Sol·licitud de baixa al cens municipal d'animals domèstics - Llegir Més

Sol·licitud de baixa o modificació al cens municipal d'animals domèstics

Per inscriure la baixa o modificació de dades d'un gos prèviament inscrit al Cens municipal d'animals domèstics de companyia.

Sol·licitud de baixa o modificació al cens municipal d'animals domèstics - Llegir Més

Sol·licitud de bonificació a l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per família nombrosa

És el document amb què la persona interessada, titular d’una família nombrosa, sol·licita una bonificació en el rebut de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

Sol·licitud de bonificació a l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per família nombrosa - Llegir Més

Sol·licitud de bonificació a la taxa d'escombraries

És el document amb què la persona interessada sol·licita una bonificació en el rebut de la taxa d’escombraries per aquests motius: tenir 65 anys, viure sol/a o conviure amb una persona major de 65 anys i estar empadronat/da al domicili pel qual es demana la bonificació.

Sol·licitud de bonificació a la taxa d'escombraries - Llegir Més

Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística

És el document amb què la persona interessada sol•licita informació per escrit d'afectacions, aprofitament, condicions d'edificació, qualificació urbanística i planejament urbanístic de les finques o dels edificis.

Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística - Llegir Més

Sol·licitud de correcció i actualització de dades tributàries

És el document amb què la persona interessada demana que se li modifiquin i/o actualitzin algunes dades pel que fa a recaptació de tributs i taxes

Sol·licitud de correcció i actualització de dades tributàries - Llegir Més

Sol·licitud de devolució de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Són els documents amb què la persona interessada sol·licita el retorn d'una part dels diners ber baixa definitiva del vehicle un cop pagat l'impost

Sol·licitud de devolució de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica - Llegir Més

  • Compartir