Tràmits — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Atenció ciutadana / Portal de tràmits / Tràmits presencials

Tràmits

Aquest espai vol oferir a la ciutadania la possibilitat de descarregar-se en xarxa diversos impresos per dur a terme tràmits amb l’administració i facilitar-ne la gestió. Un cop descarregats i omplerts, cal portar-los presencialment a les oficines de l'Ajuntament d’Alpicat, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores. Esperem que us sigui d'utilitat.

 

Sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució

És el document amb què la persona interessada o representant legal sol·licita una targeta personal i intransferible per als vehicles que transportin persones amb disminució i mobilitat reduïda, que condueixin o no, a fi de facilitar i millorar el seu desplaçament i permetre'ls gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i estacionament del vehicle

Sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució - Llegir Més

Sol·licitud de llicència de gual

És el document amb què qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar a l'Ajuntament l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis. Amb aquest document també es pot tramitar la baixa del servei de gual o qualsevol canvi o modificació.

Sol·licitud de llicència de gual - Llegir Més

Sol·licitud subvenció transport adaptat

Per demanar col·laboració en el transport adaptat per les persones depenents, per tal de facilitar el seu accés als serveis d'atenció especialitzada, especialment centres de dia.

Sol·licitud subvenció transport adaptat - Llegir Més

Subvencions a entitats locals

Documents per sol·licitar i per justificar una subvenció per part de les entitats que figuren nominativament al pressupost de l'Ajuntament i les destinades a col·laborar en el desenvolupament d'actuacions que siguin d'interès o d'utilitat pública en els àmbits culturals, esportiu, social, econòmic o humanitari.

Subvencions a entitats locals - Llegir Més

Urbanisme. Comunicació de primera ocupació

És el document amb què la persona interessada sol·licita permís per realitzar obres en edificis, habitatges, locals o solars. Les obres que només modifiquen, reformen o rehabiliten un edifici existent, sempre que no n'alterin la configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total, s’entenen com a obres menors.

Urbanisme. Comunicació de primera ocupació - Llegir Més

Urbanisme. Llicència d'activitats

És el document amb què la persona interessada demana llicència per poder instal·lar i exercir activitats que siguin innòcues, és a dir, que el seu funcionament no afecti el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat. Demanar la llicència d’activitat és un acte obligatori i previ a l’inici de qualsevol activitat empresarial que necessiti ubicar-se en un local, instal·lació permanent o oficina.

Urbanisme. Llicència d'activitats - Llegir Més

Urbanisme. Llicència de segregació

És el document amb què la persona interessada demana llicència municipal per dividir finques i/o parcel·lar solars o qualsevol altra modificació parcel·lària.

Urbanisme. Llicència de segregació - Llegir Més

Urbanisme. Obres (amb projecte tècnic)

És el document amb què la persona interessada (o el seu representant) sol·licita permís per realitzar obres que modifiquen, reformen o rehabiliten un edifici existent, que alterin la configuració arquitectònica o que tinguin caràcter d'intervenció total.

Urbanisme. Obres (amb projecte tècnic) - Llegir Més

Urbanisme. Obres (sense projecte tècnic), comunicació

És el document amb què la persona interessada comunica a l'Ajuntament la realització d'obres que no requereixen projecte tècnic (per exemple: canviar les rajoles, arranjar la façana, canviar la cuina, etc.)

Urbanisme. Obres (sense projecte tècnic), comunicació - Llegir Més

Urbanisme. Sol·licitud d'ocupació de la via pública

És el document amb què la persona interessada demana autorització per ocupar la via pública per diferents motius, que s'hauran de justificar en la sol·licitud.

Urbanisme. Sol·licitud d'ocupació de la via pública - Llegir Més

  • Compartir