2023 — Ajuntament d'Alpicat

2023

D’acord amb l’estipulat a la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, els originals estan dipositats a la Secretaria d’aquest Ajuntament. Les dades que consten emanen de la declaració responsable del propi regidor/a, essent aquest/a l’únic/a responsable de la seva exactitud i veracitat.
  • Compartir