Període mig de pagament a proveïdors — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Ajuntament / Economia / Període mig de pagament a proveïdors

Període mig de pagament a proveïdors

Marc legal:

- Article 6.2 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

- Disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic

- Real Decret 635/2014 de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012

- Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012


 

Publicació del període mig de pagament:

Dates:        2014, tercer trimestreRàtio:              -20,18 dies
2014, quart trimestre -17,60 dies
      2015, primer trimestre -13,.40 dies
2015, segon trimestre -14,10 dies
  • Compartir