Informació procés estabilització treball temporal — Ajuntament d'Alpicat

Informació procés estabilització treball temporal

Termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa: 
fins el 21 de març de 2023,
mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament 
(tràmit "A-Procés d'estabilització ocupació")

En el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dins del marc general d’execució de l’oferta pública d’ocupació extraordinària.

Tota la informació al portal de transparència (accés des d'aquí) 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

a)    Full d’autobarem en el model oficial de l’Ajuntament d’Alpicat, degudament omplert i signat. Us podeu descarregar els model clicant en cada enllaç:

  1. 22C201-AJ. Personal auxiliar administratiu.
  2. 22C202-LL. Personal monitoratge de menjador.
  3. 22C203-BI. Personal auxiliar de biblioteca.
  4. 22C204-ES. Personal de consergeria.
  5. 22AP05-MA. Personal encarregat/da de serveis.
  6. 22AP07-PA. Personal de peonatge del pavelló.
  7. 22C108-LL. Personal d’educació infantil.
  8. 22A109-PA. Personal de gestió esportiva del pavelló.

b)    Currículum actualitzat.

c)    Fotocòpia del DNI/NIF/NIE o passaport en vigor.

d)    Fotocòpia de la titulació exigida en la base general tercera, apartat 3.3 i les bases específiques per cada plaça o places convocades.

e)    Per a l’exempció de la prova de català: fotocòpia del certificat del nivell mínim exigit en cada convocatòria, de llengua catalana, equivalent o superior o document acreditatiu.

f)     Per a l’exempció de la prova de castellà, per les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, el certificat d’estudis a l’Estat espanyol, certificats d’aptitud en espanyol o document acreditatiu.

g)    Justificant d’abonament dels drets d’examen: 15 euros per cada sol·licitud presentada. Al justificant de l’ingrés cal indicar: nom, cognoms i referència a la plaça o places a la qual es presenta. L’abonament cal fer-lo al compte: ES46 2100 0520 9002 0000 3418. El fet de no pagar la taxa dins del període de presentació d’instàncies suposarà l’exclusió del procés de selecció. No es retornarà la taxa en cap supòsit.

  • Compartir