Millora urbana de l'Avinguda del Parc — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Obres municipals / Millora urbana de l'Avinguda del Parc

Millora urbana de l'Avinguda del Parc

Descripció de les actuacions vers la millora urbana de l'Avinguda del parc entre els carrers Joaquim Costa i Raimat, prèvia ocupació directa de terrenys qualificats pel planejament com sistemes dins l’àmbit del Sector urbanitzable delimitat SUDR4.

1. El sector SUDR4 es troba ubicat l'oest del nucli urbà i constitueix un eix vertebrador del sistema general de comunicacions del municipi en la mesura en que es configura com un punt de transició de vialitat i zones verdes que emmarquen l'oest del nucli urbà.

2. Actualment, els terrenys compresos dins del sector presenten un estat sense construir ni desenvolupar. En aquest sentit es preveu que el seu desenvolupament i urbanització doni continuïtat a la vialitat de l'Avinguda del Parc, millorant la seva relació amb l'entorn, amb el seu equipament central i les seves zones verdes longitudinals.

L'estat del sector SUDR4 a data 2014 es es que es pot observar a la fotografia següent:

Aèria

3. El Ple de data 31 de gener de 2014 aprovà inicialment l'expedient d'ocupació directa de terrenys qualificats pel planejament com sistemes, dins l’àmbit del Sector urbanitzable delimitat SUDR4,

Planejament

A fi de millorar la vialitat de la zona i dotar de majors serveis urbanístics els terrenys compresos en aquest sector donant més qualitat urbanística a l'àmbit que l'envolta.

Proposta

En data 30 de maig de 2014 el Ple Municipal va acordar l’aprovació definitiva de l’expedient d'ocupació directa i s'ha citat personalment els interessats per a fer efectiva l’ocupació directa dels terrenys el dia 3 de setembre de 2014 a les 9 h en l'emplaçament. La ocupació ha estat efectiva des de la data.

4. Sota aquestes premisses es considera que existeix, per una banda, la necessitat de millorar la vialitat a la intersecció del camí de Raimat amb Avinguda del Parc, ubicació parcialment inclosa dins l'àmbit del sector SUDR4, on existeix la urgent necessitat d'augmentar la seguretat vial. A tal efecte, es proposa la construcció de la rotonda prevista pel planejament.

5. Per una altra banda es considera necessari desenvolupar l'Avinguda del Parc amb la finalitat de connectar les dues bandes de l'avinguda, que actualment es troben finalitzades, però no compleixen la seva funció vertebradora a l'estar incomplerta. Tot i això, atenent que el valor de les obres de tot el desenvolupament de l'Avinguda del Parc representarà un cost aparentment massa elevat, es proposa procedir únicament a l'explanació de l'àmbit corresponent a l'Avinguda del Parc, deixant per un futur la seva construcció. Es proposa, per últim,  l'adequació temporal de la cruïlla entre l'Avinguda del Parc i el carrer Joaquim Costa per que els vehicles puguin circular fàcilment en dos sentits.

La Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2015, adoptà, entre altres l'acord d'aprovar inicialment el "Projecte de millora urbana de l'Avinguda del Parc entre els carrers Raimat i Joaquim Costa del municipi d'Alpicat", de data 20 de maig de 2015, redactat pels Serveis Tècnics municipals, i exposar-lo al públic:

   • Compartir