Millora del Camí d'Alpicat a Torrefarrera — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Obres municipals / Millora del Camí d'Alpicat a Torrefarrera

Millora del Camí d'Alpicat a Torrefarrera

En data 26 de juliol de 2016, la Junta de Govern local va acordar els següents punts:

Primer. Aprovar inicialment el Projecte de Millora del Camí d’Alpicat a Torrefarrera consistent en la substitució del seu asfaltat.

Segon. Declarar la urgència del projecte atesa la urgència de l’actuació motivada per la posada en funcionament de l’Autovia A-14 i la seva tramitació urgent, d’acord amb l’article 50 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tercer: Exposar-lo al públic per un termini de 15 dies per a què pugui ser examinat i si s’escau s’hi puguin presentar al·legacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, en el tauler electrònic. En cas que no es presenti cap al·legació, el projecte s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord.

Quart: Trametre-ho a les companyies subministradores afectades per tal que emetin informe si s’escau.

  • Compartir