Conveni d'execució de la sentència nº1101/2006 de la Sala contenciosa del Tribunal superior de justícia de Catalunya — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Urbanisme / Convenis / Conveni d'execució de la sentència nº1101/2006 de la Sala contenciosa del Tribunal superior de justícia de Catalunya

Conveni d'execució de la sentència nº1101/2006 de la Sala contenciosa del Tribunal superior de justícia de Catalunya

Conveni com a via de solució que pot permetre el compliment dels termes de la sentència a satisfacció d'ambdues parts.

La sala contenciosa del Tribunal superior de justícia de Catalunya va dictar sentència estimatòria del recurs d’apel·lació interposat contra la dictada en primera instància pel Jutjat contenciós de Lleida en el recurs contenciós administratiu interposat pels Srs. José Antonio Enjuanes Márquez i Maria Berta Sorinas Abella i que es va tramitar davant d’aquell Jutjat amb el  núm. 181/2004.

Ambdues parts han trobat una via de solució que pot permetre el compliment dels termes de la sentència a satisfacció d'ambdues parts, que passa per la desclassificació de de la part del terreny propietat del Sr. Enjuanes que es troba dins de sòl urbà i la seva incorporació al sector urbanitzable delimitat residencial SUDR3 així com la finalització de les obres d’urbanització pendents i l'adequada reparació i reforçament del seu immoble.

En base als antecedents, i prèvies les oportunes converses entre les parts, ambdues han acordat la formalització d'un conveni d'execució de sentència.

El Ple del 30 de setembre de 2015 aprovà inicialment el conveni d’execució de sentència  signat per part de l’Ajuntament i el senyor José Antonio Enjuanes Marqués i la Sra. Maria Berta Sorinas Abella  pel qual s’estableix la fórmula d’execució de sentència.

L’esmentat acord i el text del conveni es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’edictes i electrònic.

Durant aquest termini, el text del conveni ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP núm. 200 de 19 d’octubre de 2015, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament del 19 d’octubre de 2015 al 7 de desembre de 2015, al tauler electrònic d'aquesta corporació del 19 d’octubre de 2015 al 25 de novembre de 2015. Transcorregut el termini de trenta dies des de la darrera publicació, no s'han presentat al·legacions.

En data 16 de desembre de 2015, es decreta considerar el text del conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament i el Sr. Enjuanes aprovat definitivament per absència de reclamacions.

  • Compartir