Procés de regularització cadastral a Alpicat — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Recaptació / Procés de regularització cadastral a Alpicat

Procés de regularització cadastral a Alpicat

La Gerència Territorial del Cadastre inicia un procediment de regularització per incorporar al Cadastre tots els béns immobles que no s'hagin declarat o que estiguin incorporats al Cadastre de forma errònia o incompleta, amb l'objectiu que la tributació de tots els immobles sigui la que correspon d'acord a la realitat immobiliària.
Procés de regularització cadastral a Alpicat

Regularització cadastral

Mitjançant la Resolució de la Direcció General del Cadastre, de 16 de febrer de 2016, per la qual es determinen els municipis i el període d'aplicació del procediment de regularització cadastral, es va incloure el municipi d´ALPICAT en el procediment de regularització cadastral durant el període 23/02/2016 a 30/07/2017.

Això fa que durant aquest període, personal de l´empresa encarregada pel Cadastre per dur a terme el treball de camp de detecció de construccions no declarades, farà un inventari “in situ” de la situació dels immobles al terme municipal d´Alpicat.

A continuació us expliquem en què consisteix aquest procediment:

Es tracta d'un procediment que s'inicia d'ofici en els supòsits que els titulars de béns hagin incomplert l'obligació de declarar de manera completa i correcta les circumstàncies d'una alta o modificació d'un bé rústic o urbà.

El procediment s'aplica en aquells municipis i durant el temps que es determini mitjançant resolució de la Direcció General del Cadastre, publicada al BOE, abans del 31 de desembre de 2016, tot i que el termini podrà ser ampliat per decisió motivada de l'òrgan i igualment publicada. Es tracta d'un termini excloent, de manera que les declaracions que puguin presentar els particulars fora de termini no es tramitaran segons el procediment habitual, tot i que es podrà considerar documentació aportada en compliment del deure de col·laboració i es podrà tenir en compte a efectes de la regularització.

El procediment de variació cadastral s'inicia mitjançant comunicació als interessats, que tindran un termini de 15 dies per fer al·legacions. Les actuacions es poden entendre amb els titulars dels drets a què es refereix l'article 36 del Text Refós, tot i que no siguin els obligats a presentar declaració. Si no hi ha tercers afectats, el procediment es pot iniciar notificant la proposta de regularització, juntament amb la liquidació de la taxa prevista en l'apartat 8 de la disposició addicional i la comunicació dels recursos procedents. Si no es formulen al·legacions, la proposta esdevé definitiva entenent dictat i notificat l'acord d'alteració de l'endemà al de finalització del termini per al·legar. El termini màxim de notificació de la resolució expressa és de 6 mesos des de la notificació de l'acord d'iniciació o la proposta de regularització. Els efectes de la incorporació o modificació es produeixen des del dia següent a aquell en què es van produir els fets, actes o negocis, sense perjudici del que disposa el paràgraf tercer de la disposició addicional quarta per als immobles de naturalesa rústica amb construccions indispensables per al desenvolupament d'explotacions.

La regularització exclou l'aplicació de les sancions que s'haguessin pogut exigir per incompliment de l'obligació de declarar de manera completa i correcta.

Es crea la taxa de regularització cadastral amb el caràcter de tribut estatal. El seu fet imposable és la regularització de la descripció dels béns immobles resultant del procediment.

Són subjectes passius les persones físiques, les jurídiques o els ens a què es refereix l'article 35.4 de la LGT. La taxa s'acredita amb l'inici del procediment de regularització. La quantia és de 60 euros per immoble objecte del procediment.

Podeu consultar l'escrit que el gerent territorial del Cadastre de Lleida ha tramès a l'Ajuntament en aquest enllaç

  • Compartir