Empadronament presencial — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Què vols / Empadronament presencial

Empadronament presencial

Qui s'ha de registrar al Padró?

Al Padró d'Habitants s'han de registrar totes les persones que resideixen al municipi d'Alpicat, ja siguin menors o majors d´edat.

La inscripció al padró no caduca, excepte en el cas d'estrangers no comunitaris, sense residència permanent, que han de renovar la seva inscripció cada dos anys.

 

Com puc fer l'alta?
L'alta al padró es pot realitzar presencialment a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana.

 

Cost del tràmit

Gratuït

 

Quina documentació necessito?
La documentació que cal aportar és la següent:
Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'ha d'aportar fotocòpia compulsada de l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

Cal aportar la documentació de totes les persones afectades pel tràmit.
Documentació d'identitat, en vigor, de les persones majors d'edat, segons sigui el cas:
• Persones espanyoles: DNI o passaport.
• Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen. (En cas d'aportar Certificat NIE aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen).
• Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
Documentació per a persones representants:
• Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
• Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
• Document d'identificació personal de la persona autoritzant.
Documentació de representació de les persones menors d'edat, segons sigui el cas:
• Llibre de Família
• Sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària;
            En cas de guàrdia i custòdia compartida, el menor s'ha d'inscriure en el domicili d'empadronament que dicta la resolució de manera expressa i acompanyada de la Declaració Responsable corresponent signada per la persona peticionària.
             Si la sentència de guàrdia i custòdia compartida estableix una convivència equilibrada amb ambdós progenitors sense determinar una adreça d'empadronament, el menor només pot ser donat d'alta a Alpicat o canviar de domicili dins del municipi amb la presentació de la Declaració Responsable de l'altre progenitor, conforme està d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures.

             En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració Responsable dels progenitors del menor conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'aquests on consten les seves signatures; si això no és possible la persona peticionària ha de presentar la Declaració Responsable.
• Documentació judicial de la tutela de menors.
Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:
• Espanyols majors de 14 anys: DNI, passaport.
• Espanyols menors de 14 anys: llibre de família i, si en tenen, DNI
• Estrangers: targeta de residència, passaport
Documentació relativa al domicili on es vol fer la inscripció al Padró segons sigui el cas:
• Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas de no ser el propietari, s'haurà d'aportar una autorització expressa del propietari signada original acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on consti la seva signatura.
• Contracte de lloguer
• Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats.

L'Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per a comprovar la veracitat de les dades contingudes al padró municipal d'habitants.

  • Compartir