Com demano un informe d'arrelament social? — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Què vols saber? / Com demano un informe d'arrelament social?

Com demano un informe d'arrelament social?

Les persones nouvingudes que tinguin la residència habitual a Alpicat i que necessitin acreditar l'arrelament a Alpicat per tramitar una autorització de residència temporal, cal que presentin una sol·licitud a l'Ajuntament amb el model que podeu descarregar d'aquest enllaç: baixar document pdf.

Documentació a presentar

 - Sol·licitud d'Informe d'arrelament social.

- Fotocòpia del passaport (únicament les pàgines on consten les dades i les renovacions).

- Fotocòpia del NIE (en cas que es tingui).

- Volant d'empadronament que acrediti la presència ininterrompuda durant 3 anys a l'Estat Espanyol. En el cas de no poder-ho fer amb el Padró Municipal d'Habitants, pot acreditar-la amb qualsevol document oficial. (original i còpia).

- Documentació acreditativa dels vincles familiars amb persones residents en territori espanyol .

- Documentació acreditativa de disposar de mitjans de vida: contracte o oferta de treball signada per la empresa contractant (amb duració mínima d'un any), certificacions bancàries, llibreta bancària, comprovants d'enviament de diners al seu país d'origen...

- Fotocopia de l’escriptura de propietat o del contracte d'arrendament del lloc de residència.

- Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius que demostrin la participació en cursos de coneixement lingüístic, així com del grau de coneixement assolit. Per tal que l'informe no sigui desfavorable per motiu de desconeixement lingüístic, és imprescindible poder mantenir una conversa en català i castellà, de no ser així cal haver realitzat un curs com a mínim de 45 hores (nivell A2) de la llengua que es desconeix, emès per una entitat oficial o conveniada d’Alpicat.

- Certificat d’assistència a les sessions d’acollida organitzades per l’Ajuntament d’Alpicat.

- Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius que demostrin la participació en programes d'inserció i sociolaboral i cultural de coneixement de la societat catalana.

- Fotocòpia de certificats i/o documents acreditatius de pertinença a entitats, associacions, ONG, gimnàs, biblioteca (es poden presentar carnets, llicències esportives...) que demostrin la participació en xarxes socials.

- Certificats d’escolarització dels fills/es.

 

 Finalització del procediment

Quan  la Direcció General per a la Immigració hagi emès l'informe i l'hagi enviat per correu certificat a l'adreça que l'interessat hagi especificat en la sol·licitud.

L'informe emès per la Generalitat caduca als 3 mesos.

 

 

  • Compartir