Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2024-2025 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Ensenyament / Llar d'infants municipal / Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2024-2025

Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2024-2025

Informacions relatives a terminis, portes obertes, matrícula, etc.

 

Informació general

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar un infant en la llar d'infants cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció (es pot descarregar des d'aquí) per ser admès/a per primera vegada en la llar d'infants municipal L'Estel d'Alpicat.

 

Preus per assistència d'infants a la llar d'infants d'AlpicatCom podem conèixer el centre?   

Portes obertes: el dia 10 d'abril de 2024 per I0 i I1 i el dia 11 d'abril de 2024 per I2

Els dies 10 i 11 d'abril de 2024 es faran jornades de portes obertes a la Llar d'infants municipal L'Estel, entre les 17 i les 19 hores. El dia 10 d'abril per I0 i per I1; el dia 11 d'abril per I2.

Les persones interessades poden anar-hi sense demanar cita prèvia. 

Les portes obertes permeten, a les famílies, conèixer de prop les característiques del centre educatiu. També són una oportunitat per plantejar preguntes i resoldre dubtes. Així, les famílies poden acabar de perfilar les seves preferències

 

Oferta de places   

Aquesta informació es publicarà entre el 2 i el 6 de maig de 2024.

Calendari

- Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024.

- Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024.

- Sorteig (si cal) per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: entre el 10 i el 13 de juny de 2024.

- Publicació de la llista ordenada amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024.

- Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Procés de preinscripció

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar, entre el 8 i el 21 de maig de 2024:

 • La sol·licitud de preinscripció (es podrà descarregar des d'aquí)
 • La documentació acreditativa de la identitat de les famílies.
 • La documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals o dels complementaris que s'hagin al·legat.

La preinscripció es podrà presentar:

 • A l'Ajuntament, en paper.
 • Per tramitació electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament https://alpicat.eadministracio.cat (utilitzant el tràmit de "Preinscripció a la Llar d'Infants Municipal L'Estel, curs 2024-2025")
  IMPORTANT! Només s'acceptaran les preinscripcions fetes dins del termini establert (8 al 21 de maig de 2024)

Documentació que cal presentar, d'identificació

Criteris d'assignació de places

Les escoles bressol o llars d'infants de Catalunya ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds que heu fet les famílies perquè el vostre fill o filla comenci l'etapa inicial en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que alguna de les famílies no hi obtingueu plaça.

La documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

5.3 CRITERIS PRIORITARIS

a) Existència de germans escolaritzats al centre.

- Barem: 50 punts.

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

- Documentació acreditativa:

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre no s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a legal o guardador/a de fet:

- Quan el domicili habitual és Alpicat: 30 punts.

- Quan a instància del pare o mare, tutor/a legal o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és Alpicat: 20 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que es doni més d'un dels supòsits previstos.

Les dades de residència les obté l'Ajuntament del padró municipal.

- Si per a aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal adjuntar-hi el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària mitjançant el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/a legal són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

- Barem: 15 punts.

- Documentació acreditativa: cal adjuntar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania durant el període de presentació de documentació.

5.4 CRITERIS COMPLEMENTARIS

a) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a legal o germans.

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a legal o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

- Barem: 15 punts.

- Documentació acreditativa: cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat durant el període de presentació de documentació.

En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa: no s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

c) Pel fet de formar part d'una família nombrosa.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa: cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa durant el període de presentació de documentació.

d) Pel fet de formar part d'una família monoparental.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa: cal adjuntar el títol vigent de família monoparental, durant el període de presentació de documentació.

e) Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa: certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de família.

f) Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa: resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

g) Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa: la condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.


Resultat de la preinscripció

Aquesta informació s'actualitzarà a mesura que avanci el procés de preinscripció i matrícula

Publicació de la llista definitiva

Aquesta informació s'actualitzarà a mesura que avanci el procés de preinscripció i matrícula

Matrícula 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula entre el 17 i el 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

La llar d'infants gestionarà el tràmit de la matrícula amb totes les famílies a través de trucades telefòniques o correu electrònic.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

 • Còpia del carnet de vacunacions de l'alumne/a. Si no es té el carnet de vacunacions, s'ha d'aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal enviar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • DNI renovat amb l'adreça correcta, si el domicili al·legat no consta en el document. Cal adjuntar-lo fotocopiat.
 • 6 fotografies mida carnet de l’infant.
 • 3 fotografies més grans de l’infant (mida 10 x 15 aprox.).
 • Domiciliació bancària per on voleu pagar els rebuts mensuals (el podeu descarregar des d'aquest enllaç). El full haurà d'anar validat pel banc o acompanyat d'un certificat bancari.
 • Imprès dels drets d’imatge (el podeu descarregar des d'aquest enllaç).
 •  Autorització de les sortides que es realitzaran durant el curs escolar (l'emplenareu al centre escolar).
 • Autorització de recollida dels infants (l'emplenareu al centre escolar).
 • Fitxa de l’alumne (l'emplenareu al centre escolar).

______________________

Aquesta informació és vàlida llevat d'error tipogràfic.

 • Compartir