Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2023-2024 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Departaments / Ensenyament / Llar d'infants municipal / Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2023-2024

Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2023-2024

Informacions relatives a terminis, portes obertes, matrícula, etc.

 

Informació general

Per accedir a l'escola bressol o llar d'infants pública el nen o nena ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs 2023–2024. Si el centre té vacants al llarg del curs, pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció (es pot descarregar des d'aquí) per ser admès o admesa per primera vegada a la llar d’infants municipal d'Alpicat. 

 

Preus per assistència d'infants a les llars d'infants d'Alpicat

Com podem conèixer el centre?   

Portes obertes presencials els dies 19 i 20 d'abril de 2023

Els dies 19 i 20 d'abril de 2023 es fan jornades de portes obertes a la Llar d'infants municipal L'Estel, entre les 17 i les 19 hores.

Les persones interessades poden anar-hi sense demanar cita prèvia. 

Les portes obertes permeten, a les famílies, conèixer de prop les característiques del centre educatiu. També són una oportunitat per plantejar preguntes i resoldre dubtes. Així, les famílies poden acabar de perfilar les seves preferències

I si voleu conèixer el centre de forma virtual, podeu fer-ho des d'aquí.

 

Oferta de places   


Aquesta oferta de places es podrà modificar a la vista de les xifres del període de preinscripció.

Calendari

Del 8 al 19 de maig de 2023: presentació de sol·licituds de preinscripció. És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud.

1 de juny de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 2 al 8 de juny de 2023: presentació de reclamacions. Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

Del 9 al 13 de juny de 2023: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts. El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

15 de juny de 2023: publicació de la llista ordenada. Després del sorteig -si cal fer-lo-, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 16 al 22 de juny de 2023: matriculació. Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos, comença el període de matriculació dels infants preinscrits amb plaça assignada. El centre educatiu contactarà amb les famílies per concretar dia i hora. 

Procés de preinscripció

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar, entre el 8 i el 19 de maig de 2023:

 • La sol·licitud de preinscripció.
 • La documentació acreditativa de la identitat de les famílies.
 • La documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals o dels complementaris que s'hagin al·legat.

La preinscripció es podrà presentar:

 • A l'Ajuntament, en paper.
 • Per tramitació electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament https://alpicat.eadministracio.cat (utilitzant el tràmit de "Preinscripció a la Llar d'Infants Municipal L'Estel, curs 2023-2024")


Documentació identificativa que cal presentar (en tots els casos)

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris que cal presentar (si se n'han al·legat)

Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. Per confirmar l'adreça del domicili familiar es necessita un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora legal o guardador o guardadora de fet a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Per acreditar els criteris complementaris es poden presentar els documents següents:

 • Per acreditar que l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa. Caldrà presentar el títol de família nombrosa vigent.
 • Per acreditar que l'alumne o alumna forma part d'una família monoparental. Caldrà presentar el títol de família monoparental vigent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.


Criteris d'assignació de places

Les escoles bressol o llars d'infants de Catalunya ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds que heu fet les famílies perquè el vostre fill o filla comenci l'etapa inicial en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que alguna de les famílies no hi obtingueu plaça.

La documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Aplicació dels criteris prioritaris

Aplicació dels criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l'infant hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Resultat de la preinscripció

Publicació de la llista definitiva

Llista d'infants admesos per al curs 2023-2024
Registre d'entrada Any naixement
525 2021
539 2021
919 2021
950 2021
527 2022
528 2022
529 2022
530 2022
532 2022
536 2022
538 2022
545 2022
550 2022
552 2022
554 2022
556 2022
557 2022
564 2022
577 2022
594 2022
917 2022
918 2022
923 2022
924 2022
932 2022
933 2022
947 2022
568 2023
579 2023
588 2023
978 2023

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del 16 al 22 de juny de 2023.

La llar d'infants gestionarà el tràmit de la matrícula amb totes les famílies a través de trucades telefòniques o correu electrònic. 

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

 • Còpia del carnet de vacunacions de l'alumne/a. Si no es té el carnet de vacunacions, s'ha d'aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal enviar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • DNI renovat amb l'adreça correcta, si el domicili al·legat no consta en el document. Cal adjuntar-lo fotocopiat.
 • 6 fotografies tamany carnet de l’infant.
 • 3 fotografies més grans de l’infant (tamany 10 x 15 aprox.).
 • Domiciliació bancària per on voleu pagar els rebuts mensuals (el podeu descarregar des d'aquest enllaç). El full haurà d'anar validat pel banc o acompanyat d'un certificat bancari.
 • Imprès dels drets d’imatge (el podeu descarregar des d'aquest enllaç).
 •  Autorització de les sortides que es realitzaran durant el curs escolar (l'emplenareu al centre escolar).
 • Autorització de recollida dels infants (l'emplenareu al centre escolar).
 • Fitxa de l’alumne (l'emplenareu al centre escolar).

______________________

Aquesta informació és vàlida llevat d'error tipogràfic.

 • Compartir