Cobrament del padró de guals, càrrega i descàrrega 2016 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Àrees / Recaptació / Cobrament del padró de guals, càrrega i descàrrega 2016

Cobrament del padró de guals, càrrega i descàrrega 2016

Exposició pública durant un mes i cobrament de rebuts del 30 de setembre al 30 de novembre de 2016
Cobrament del padró de guals, càrrega i descàrrega 2016

Guals d'Alpicat

Al Butlletí Oficial de la Província 56, de 22 de març de 2016, es publica l'edicte d'exposició al públic del padró fiscal corresponent a la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves a la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 2016.

 

El padró fiscal s’exposa al públic pel termini d’1 mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats a la secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina.

 

El cobrament dels rebuts en període voluntari es farà des del dia 30 de setembre al 30 de novembre de 2016.

 

El cobrament s’efectuarà a través de les entitats de dipòsit La Caixa, Ibercaja, Banc Popular i amb targeta a les oficines de l’Ajuntament.

 

Transcorregut el termini esmentat, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.

 

Atès el que disposen els articles 102 de la Llei General Tributària i l’article 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’1 mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals.

 

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat presumptament si transcorre 1 mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifica cap acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat presumptament.

 

Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú.


Podeu visualitzar l'edicte en aquest enllaç.

  • Compartir