Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2019-2020 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Àrees / Ensenyament / Llars d'infants municipals / Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2019-2020

Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2019-2020

La informació es va actualitzant a mesura que avança el procés

 

Informació general

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció, amb la documentació acreditativa que correspongui, per ser admès o admesa per primera vegada a una llar d’infants o escola bressol pública, a les oficines de l'Ajuntament (podreu descarregar el model des d'aquí).

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

Preus per assistència d'infants a les llars d'infants d'Alpicat

Jornada de Portes Obertes  

El 4 d'abril de 2019 es va fer Jornada de Portes Obertes a les llars d'infants municipals L'Estel i a La Lluna, de 17 a 20 hores.

Oferta de places   

0 anys

1 any

2 anys

 

Places

Places

Total

Places

Places

Total

Places

Places

Total

TOTAL

ordinàries

NEE

places

ordinàries

NEE

places

ordinàries

NEE

places

 oferta

28

4

32

40

4

44

51

4

55

131

Calendari

 • Oferta de places escolars: entre el 7 i el 9 de maig de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 5 a l'11 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny de 2019
 • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2019
 • Matrícula d'alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 19 al 26 de juny de 2019

Procés de preinscripció

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i el criteri complementari.


Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

a) Criteris generals

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. 

- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

Documentació

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).
   

- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 

- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

b) Criteri complementari

- L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Resultat de la preinscripció

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del 19 al 26 de juny de 2019.
Per formalitzar la matrícula cal presentar, a més de la documentació aportada al moment de la preinscripció, el següent:

- Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.

Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.


- Un informe mèdic.

- 8 fotografies tamany carnet de l’infant.

- 5 fotografies més grans de l’infant (tamany 10 x 15 aprox.).

- Domiciliació bancària per on voleu pagar els rebuts mensuals (descarregar model).

- Imprès dels drets d’imatge (descarregar model).

 

Al mateix centre, s’ha d’omplir:

Autorització de les sortides que es realitzaran durant el curs escolar.
Autorització de recollida dels infants.
Fitxa de l’alumne

______________________

Aquesta informació és vàlida llevat d'error tipogràfic.

 • Compartir