Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2021-2022 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Àrees / Ensenyament / Llars d'infants municipals / Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2021-2022

Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2021-2022

Informacions relatives a terminis, portes obertes, matrícula, etc.

 

Informació general

Per accedir a la llar d'infants municipal el nen o nena ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs 2021–2022Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre infants a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès o admesa per primera vegada a una llar d’infants o escola bressol pública.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

 

Preus per assistència d'infants a les llars d'infants d'Alpicat

Com podem conèixer el centre?   

Portes obertes presencials els dies 13, 14 i 15 d'abril de 2021

S’han organitzat visites presencials tenint en compte diverses mesures preventives i d'organització. Per fer les visites, cal demanar cita prèvia al telèfon 973 737 554,  els dies 29, 30, 31 de març i 1 d'abril,  de 9 a 12 h

Passeig virtual

Us oferim un enllaç perquè pugueu fer un petit passeig virtual per la nostra llar.

https://drive.google.com/file/d/17Rf8AZ8BtpiNLPVOUFSbwyRJPZCMB67H/view?usp=sharing

Xarxes socials

Podeu visitar l'instagram @esteldalpicat per veure un recull de les activitats del dia a dia, de les festes, de col·laboracions amb diferents causes solidàries, etc.

 

Oferta de places   

El 28 d'abril de 2021, per Decret d'Alcaldia 2021-0134, es va aprovar l'oferta de places per al curs 2021-2022, amb la qual es pretenia cobrir l'escolarització dels infants d'Alpicat, publicant-se entre el 5 i el 7 de maig, tal com estableix el calendari del Departament d'Educació de la Generalitat.

Oferta inicial:

0 anys (infants nascuts l’any 2021):     Places ordinaries: 14        Places NEE: 2

1 any (infants nascuts l’any 2020):       Places ordinaries: 10        Places NEE: 2

2 anys (infants nascuts l’any 2019):     Places ordinaries: 19        Places NEE: 2

Aquesta oferta de places es podrà modificar a la vista de les dades  resultants del període de preinscripció.

Les reserves de places de Necessitats Educatives Específiques seran vigents des del moment de publicació de l'oferta i fins al dia anterior a la publicació de les llistes definitives de persones admeses, quan ja s'han atès totes les sol·licituds presentades durant el procés de preinscripció.

Modificació de l'oferta de places

Vist el resultat de les sol·licituds de preinscripció presentades durant el termini establert, s'aprova per Decret d'Alcaldia 2021-0184, d'1 de juny de 2021, una modificació de l'oferta inicial per atendre, així, les necessitats d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys a Alpicat i admetre totes les sol·licituds presentades en temps i forma.

Calendari

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds de preinscripció. És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud.

1 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals.

Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de reclamacions. Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

Del 9 a l'11 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts. En el cas que el nombre de preinscripcions superés el d'alumnes que es poden acollir, s’aplicaria un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

15 de juny de 2021: publicació de la llista definitiva. Es publica la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud. 

Del 16 al 22 de juny de 2021: matriculació. Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos, comença el període de matriculació dels infants preinscrits amb plaça assignada.

Procés de preinscripció

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar (del 10 al 21 de maig de 2021), juntament amb el model de preinscripció, tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places.

Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents que s'han de presentar  i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb la resposta del centre escolar, de conformitat de recepció de la documentació.

L'adreça per enviar les sol·licituds de preinscripció és: estelalpicat@gmail.com.

El model de sol·licitud de preinscripció es pot descarregar des d'aquest lloc web.


Criteris d'assignació de places

Les escoles bressol o llars d'infants de Catalunya ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds que heu fet les famílies perquè el vostre fill o filla comenci l'etapa inicial en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que alguna de les famílies no hi obtingueu plaça.

La documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Aplicació dels criteris de prioritat generals

Els criteris de prioritat generals són els següents:

1. Germans escolaritzats al centre

Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts.
Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació. La puntuació també s'aplica quan els germans estan escolaritzats en centres d'infantil o secundària adscrits al l'escola bressol o llar d'infants a la què es vol accedir.

2. Domicili

Quan el domicili habitual de la família és Alpicat se sumen 30 punts.

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora és a Alpicat, se sumen 20 punts.

3. Renda garantida

Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts. 

4. Discapacitat

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.
Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

Aplicació del criteri de prioritat complementari

De criteri complementari, només n'hi ha un:

Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals, que li serviran per desempatar.

Assignació de places

Per atendre totes les sol·licituds de preinscripció presentades del 10 de maig al 21 de maig de 2021, s'ha aprovat una modificació de l'oferta inicial de places (Decret d'Alcaldia 2021-0184 d'1 de juny de 2021).

S'han acceptat les preinscripcions següents: 

INICIALS INFANT DATA NAIXEMENT
AAH 02/01/2019
APM 04/06/2020
BDM 09/06/2020
CCF 07/09/2020
COP 08/07/2020
EGA 08/04/2020
ESV 05/11/2019
EES 18/07/2019
HAO 21/04/2020
JAD 05/01/2020
JVS 10/01/2019
JSF 14/04/2020
JEM 20/04/2020
JRZ 15/04/2020
LOG 24/11/2020
LCP 04/04/2021
MQC 16/05/2021
MGC 08/02/2020
MCL 18/06/2020
MMC 06/05/2020
PPM 20/01/2020
QAE 19/10/2020
RXG 31/08/2020
REM 20/04/2020
VCM 03/06/2020
VLC 10/02/2021

Les famílies amb infants acceptats hauran de formalitzar la matriculació entre el 16 i el 22 de juny de 2021. En cas contrari, es considerarà que la família renuncia a la plaça assignada.

Documentació justificativa

Documentació per acreditar la identitat de les famílies

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places. Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per enviar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola.  Certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud. Aquest criteri el comprovarà l’Ajuntament directament.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. Caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

Resultat de la preinscripció

Un cop atorgades les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. L'escola ordena totes les sol·licituds que ha rebut segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari.

Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

En aquest lloc es publicaran les llistes a mesura que avanci el procés.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del del 16 al 22 de juny de 2021.

La llar d'infants gestionarà el tràmit de la matrícula amb totes les famílies a través de trucades telefòniques o correu electrònic. 

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.

Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 • 8 fotografies tamany carnet de l’infant.
 • 5 fotografies més grans de l’infant (tamany 10 x 15 aprox.).
 • Domiciliació bancària per on voleu pagar els rebuts mensuals (el podeu descarregar des d'aquest enllaç). El full haurà d'anar validat pel banc o acompanyat d'un certificat bancari.
 • Imprès dels drets d’imatge (podeu descarregar el model des d'aquí).
 •  Autorització de les sortides que es realitzaran durant el curs escolar.
 • Autorització de recollida dels infants.
 • Fitxa de l’alumne

______________________

Aquesta informació és vàlida llevat d'error tipogràfic.

 • Compartir