Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2020-2021 — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Àrees / Ensenyament / Llars d'infants municipals / Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2020-2021

Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants, curs 2020-2021

Atenent les instruccions del Departament d'Educació sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020-2021, motivats per la situació de pandèmia.

 

Informació general

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès o admesa per primera vegada a una llar d’infants o escola bressol pública.

Per ser admès en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2020-2021. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament, el Departament d'Educació ha aprovat canvis en el procediment de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021.

S'admet la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic. Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament d'aquest correu electrònic, amb sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La llar d'infants contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica en els termes que s'ha exposat en els paràgrafs anteriors, el centre organitzarà una cita prèvia.

En aplicació d'aquests canvis:

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció, amb la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat que consten al full de sol·licitud, escanejada o fotografiada, per ser admès o admesa per primera vegada a una llar d’infants o escola bressol pública enviant un correu electrònic al centre: estelalpicat@gmail.com (es pot descarregar el model des d'aquí).

Per casos excepcionals que no puguin enviar la documentació per correu electrònic, es podrà concertar cita prèvia  al telèfon 973736006, per a la presentació de sol·licituds presencialment.  La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d'atenció al públic i evitar cues i aglomeracions. 

Per als casos d'atenció presencial, el dia i l'hora que se us citi, cal tenir en compte que es faran a l'Ajuntament, amb les mesures obligatòries següents:

-ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);

-han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud emplenada des de casa. Portar, així mateix, el seu propi bolígraf;

-portar mascareta i guants;

-no acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

Preus per assistència d'infants a les llars d'infants d'Alpicat

Jornada de Portes Obertes  

Estava prevista una Jornada de Portes Obertes el 26 de març de 2020, de 17 a 20 hores, que s'ha anul·lat arran de l'emergència sanitària per la pandèmia del coronavirus.

Adaptats a la nova situació, la Llar d’Infants Municipal L’Estel d’Alpicat ofereix la possibilitat d’efectuar una jornada de portes obertes virtual a través d’un vídeo que han preparat les seves responsables, amb l’objectiu de donar a conèixer les instal·lacions i el projecte educatiu del centre, així com les diferents àrees i valors que es treballen i es potencien, com ara els jocs sensorials, l’experimentació, la psicomotricitat, l’art i la música, els hàbits, l’aire lliure les festes tradicionals i la col·laboració familiar. Podeu veure'l clicant aquest enllaç: vídeo 

Oferta de places   

Mitjançant Decret d'Alcaldia de 22 d'abril de 2020, s'aprova l'oferta de places següent:

P0: 16 places (14 ordinàries i 2 NEE)

P1: 20 places (18 ordinàries i 2 NEE)

P2: 10 places (8 ordinàries i 2 NEE)

 

Calendari

 • Oferta de places escolars: entre el 5 i el 7 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos
 • Forma de presentació de sol·licituds: s'enviarà la sol·licitud de preinscripció amb la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat, escanejada o fotografiada, al correu . El justificant de la preinscripció serà la resposta al correu electrònic que farà el centre educatiu.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions, si escau: del 3 al 9 de juny de 2020, enviant un correu electrònic al centre, de forma anàloga al que s'ha et en la presentació de la sol·licitud de preinscripció.
 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020
 • Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020
 • Matrícula d'alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020. La llar d'infants gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant el correu electrònic o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial de la llar. En aquest cas, rebreu un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula. La forma de fer-ho s'anunciarà més endavant, depenent de la situació del moment.
 • En el cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

Procés de preinscripció

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.


Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Documentació identificativa

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

a) Criteris generals

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (una escola pública d'infantil i primària i l'institut adscrit quan l'escola només està adscrita a aquest institut).

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. Si s'al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat el germà o germana.

- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

Documentació

 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).
   

- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 

- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació

 • Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

b) Criteri complementari

- L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documentació: Còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Resultat de la preinscripció

Es publiquen les inicials de l'infant.

ACC ABRIL Infant preinscrit amb plaça assignada
AJRM AXEL Infant preinscrit amb plaça assignada
ARV AURIA Infant preinscrit amb plaça assignada
BIA BIEL  Infant preinscrit amb plaça assignada
BPM BRUNO Infant preinscrit amb plaça assignada
CEB CARLOS  Infant preinscrit amb plaça assignada
EJG ELSA  Infant preinscrit amb plaça assignada
EPS EDRIC Infant preinscrit amb plaça assignada
GJM GUERAU Infant preinscrit amb plaça assignada
HAO HECTOR  Infant preinscrit amb plaça assignada
HPA HUGO Infant preinscrit amb plaça assignada
JBA JUNA  Infant preinscrit amb plaça assignada
JBV JADE Infant preinscrit amb plaça assignada
JDN JULIA Infant preinscrit amb plaça assignada
JLC JOAN Infant preinscrit amb plaça assignada
JVT JULIA  Infant preinscrit amb plaça assignada
LMP LEO Infant preinscrit amb plaça assignada
LPG LUCIA Infant preinscrit amb plaça assignada
MGC MARIO Infant preinscrit amb plaça assignada
MMBB MAHAMADOU  Infant preinscrit amb plaça assignada
MMC MIA Infant preinscrit amb plaça assignada
MPE MARCEL  Infant preinscrit amb plaça assignada
OBV OLAU  Infant preinscrit amb plaça assignada
OCM OT  Infant preinscrit amb plaça assignada
RGR RICARD Infant preinscrit amb plaça assignada
RHB ROC  Infant preinscrit amb plaça assignada

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula entre el 17 i el 23 de juny de 2020.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del del 17 al 23 de juny de 2020.

La llar d'infants ha gestionat el tràmit de la matrícula amb totes les famílies a través de trucades telefòniques. 

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.


Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 • Un informe mèdic.
 • 8 fotografies tamany carnet de l’infant.
 • 5 fotografies més grans de l’infant (tamany 10 x 15 aprox.).
 • Domiciliació bancària per on voleu pagar els rebuts mensuals (el podeu descarregar des d'aquest enllaç).
 • Imprès dels drets d’imatge (podeu descarregar el model des d'aquí).
 •  Autorització de les sortides que es realitzaran durant el curs escolar.
 • Autorització de recollida dels infants.
 • Fitxa de l’alumne

Normativa

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics i la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021, preveu que alguns tràmits del procés de preinscripció i matrícula es puguin fer presencialment:

1. Presentació de la sol·licitud amb la documentació;
2. Consulta dels llistats de resultats als taulers d’anuncis del centre;
3. Presentació de reclamacions;
4. Matrícula.
En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones. En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar recollint les mesures concretes que cal aplicar.
Conseqüentment, des del Departament d’Educació s’ha modificat la norma reguladora i s’han establert els canvis procedimentals al procés de preinscripció i matrícula. Així mateix, en el Pla esmentat s’han previst totes les mesures de prevenció necessàries per tal que es pugui dur a terme el procediment en condicions de seguretat, sobretot quan, per raons d’equitat, cal assegurar-se que aquelles persones que puguin tenir dificultats en fer el tràmit de preinscripció i matrícula tinguin l’oportunitat de ser ateses presencialment.
Els calendaris d’actuacions previstos a l’annex 1 de la Resolució 576/2020 s’han modificat per adaptar-los al nou calendari del procediment d’admissió

______________________

Aquesta informació és vàlida llevat d'error tipogràfic.

 • Compartir