Avís Legal — Ajuntament d'Alpicat
Sou a: Inici / Avís Legal

Avís Legal

 1. Introducció
  Les presents condicions generals regulen l'ús del portal www.alpicat.cat, que l’Ajuntament d’Alpicat, amb domicili al carrer de Lleida núm. 42, telèfon 973736006, fax 973736049 i correu electrònic   posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis relacionats amb el nostre portal. L'accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena del present avís legal. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal. L’accés i/o ús de certs serveis pot estar sotmès a certes condicions que poden substituir aquestes normes d’us. Per a qualsevol suggeriment ens pot enviar un correu electrònic a info@alpicat.cat.
   
 2. Titular de la pàgina web
  De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic el titular de la web es l’Ajuntament d’Alpicat.
   
 3. Els usuaris
  Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ acompliment d'un formulari de registre i la utilització per l'usuari d'una clau d'accés, composada d'un codi d'usuari i una contrassenya, que rebrà després d'haver completat el procés de registre.
  És per això que en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i a mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a info@alpicat.cat.
  L’Ajuntament d’Alpicat lliurarà un codi d'usuari i una contrassenya que pertany exclusivament a la persona a la qual es concedeix. L'usuari haurà de mantenir tant el codi d'usuari com la contrassenya de forma totalment confidencial i secreta i, a més, s’obliga a fer-ne un ús diligent, comunicant a info@alpicat.cat, a la major brevetat possible, la pèrdua, robament, furt, accés inconsentit, etc.
  Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d'usuari i contrassenya i, per tant, l’Ajuntament d’Alpicat no es fa responsable del seu ús indegut ni de les conseqüències derivades.
   
 4. Propietat intel·lectual i industrial
  L'usuari reconeix que l’Ajuntament d’Alpicat és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, això és, i a titol merament enunciatiu, sobre els textes, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, productes multimèdia, programari, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.
  L'accés per l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense l'autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.
  S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.
  L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareix en la pagina web.
  La remissió per part dels usuaris d’informació, fotografies, texts, comentaris, etc. a ajuntament@alpicat.cat o al carrer de Lleida, 42 25110 Alpicat implicarà l’atorgament del consentiment exprés per a cedir el dret d’imatge i els drets de propietat intel·lectual a l’Ajuntament d’Alpicat i implicarà també per aquest simple fet l’atorgament a l’Ajuntament d’Alpicat d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per a tot el temps que permiti la legislació vigent per a utilizar la informació o contingut per qualsevol finalitat que inclou, amb carácter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació publica, la distribució, la posada a disposició, la transformació, la traducció, la divulgació, el refusar o eliminar la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que es pugui conèixer en el futur, en tot o en part, d’aquestes informacions o continguts, llicència que permetrà a l’Ajuntament d’Alpicat l’autorització per a incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com paper, CD, DVD, i altres suports similars, ja siguin analògics o digitals. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir, llicenciar o subllicenciar aquests drets a tercers.
  L’usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulneren qualsevol norma i que no es tracta d’informació confidencial o sotmesa a secret. A més, l’usuari assumeix l’obligació de mantenir a l’Ajuntament d’Alpicat i /o a tots els seus representants, socis, administradors, treballadors i persones vinculades, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin com a causa la transgressió de drets de tercers o de la legislació vigent.
   
 5. La protecció de dades personals
  Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, podrà sol·licitar l'acompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.
  En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades a les quals l’Ajuntament d’Alpicat accedeixi com a conseqüència de la seva navegació o derivades de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la finalització de la seva relació, seran tractades en un fitxer el responsable del qual és l’Ajuntament d’Alpicat.
  Els destinataris de la informació són tots els departaments en els que s'organitza l’Ajuntament d’Alpicat i la finalitat de la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal és la que consta a la finalitat del fitxer, així com de la relació entre ambdues parts, l'execució, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis.
  El client manifesta que les dades subministrades en aquest acte i les que pugui subministrar en el futur responen a la realitat, són exactes i estan actualitzades, obligant-se a comunicar qualsevol modificació o variació de les mateixes a l’Ajuntament d’Alpicat.
  Si facilita dades personals d’altres persones físiques, s’obliga a acomplir respecte d’aquestes dades les obligacions derivades de la Llei 15/1999 (LOPD), específicament les obligacions d’informar i demanar el consentiment a les persones titulars de les dades personals.
  L'acompliment del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el click del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formulari electrònic, per correu electrònic, fax, SMS o mitjans equivalents, comporta que l'usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment (art. 6 LOPD) perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer de l’Ajuntament d’Alpicat i, per tant, tractades en els termes exposats.
  Malgrat que l’Ajuntament d’Alpicat ha adoptat els nivells de seguretat necessaris, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
  Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a l’Ajuntament d’Alpicat, info@alpicat.cat, com a responsable del fitxer per exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les mateixes, així com el dret de revocar el consentiment prestat, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça info@alpicat.cat. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i quin és el dret exercitat.
   
 6. La llei de serveis de la societat de la informació
  L’Ajuntament d’Alpicat posa a disposició dels usuaris "links" a efectes purament informatius però sense que l’Ajuntament d’Alpicat conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.
  És per això que l’Ajuntament d’Alpicat no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s'estableix un enllaç des de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alpicat.
  Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap a la pàgina web de l’Ajuntament haurà de complir les condicions següents:
  1. El link sol es permetrà a la pàgina d'inici, estant prohibits els links profunds (deep link) i els frames.
  2. No es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes, o denigratories, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre l’Ajuntament d’Alpicat, els membres de l’Ajuntament, els seus empleats, etc.
  3. No s'autoritzen enllaços des de pàgines que incloguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions degradants, etc.
  4. L'establiment del link no suposa que entre l’Ajuntament d’Alpicat i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
  5. L’Ajuntament d’Alpicat no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des de la que es realitza el link.
   
 7. Responsabilitat
  L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es duu a terme sota la seva responsabilitat única i exclusiva i que l’Ajuntament d’Alpicat no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen.
  L’Ajuntament d’Alpicat, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.
   
 8. Interrupció, suspensió i cancel·lació
  L’Ajuntament d’Alpicat realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, l’Ajuntament d’Alpicat es reserva el dret que li reconeix l’usuari a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts sense preavís i en qualsevol moment.
   
 9. Llei aplicable i jurisdicció
  Les presents condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, l’Ajuntament d’Alpicat i l'usuari, en aquest acte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controvèrsia, en referència a la validesa, interpretació, execució, compliment, resolució, etc. als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

Actualitzat a 20 d’octubre de 2008. © Ajuntament d’Alpicat, 2014.

 • Compartir