Borsa de treball de monitor/a i premonitor/a de les estades de lleure 2021 — Ajuntament d'Alpicat

Borsa de treball de monitor/a i premonitor/a de les estades de lleure 2021

Concurs de mèrits per seleccionar el monitors/res i premonitors/res de les Estades de Lleure que es faran a Alpicat, del 5 al 30 de juliol de 2021

Termini

Del 24 de març  al 24 d'abril de 2021 podeu inscriure-us a la Borsa de treball temporal per contractar  monitors/es i premonitors/es de les Estades de Lleure que organitza l'Ajuntament d'Alpicat del 5 al 30 de juliol de 2021.

Forma de presentació

Accediu a  l'enllaç següent: https://pistesalpicat.reservaplay.cat/view/reserves/actividades.

La documentació que s'ha d'adjuntar amb la inscripció és la següent:

a) Currículum vitae (CV),

b) Full d'autobaremació degudament omplert i signat

c) Informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social actualitzat.

(En cas de problemes tècnics que no us permeti adjuntar la documentació al moment de fer la inscripció, podeu enviar-la al correu electrònic esports@alpicat.cat abans del dia 22 d'abril del 2021 a les 23:59 hores).

La resta de documentació: titulacions, mèrits i comprovants d'experiència relacionada amb l'educació en el lleure, així com el certificat d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals expedit amb posterioritat a l'1 de gener de 2021 s'haurà de portar el dia de l'entrevista personal en cas de ser convocats (o quan així ho demani la Comissió Qualificadora). En cas de no disposar del certificat d'inexistència de delictes sexuals, el dia de l'entrevista es farà signar una declaració jurada de no existència dels mateixos així com una autorització per a comprovar la veracitat de la declaració.

Publicació de llistes

Les llistes de les persones seleccionades es publicaran el 31 de maig de 2021.

A tenir en compte

  1. Qui vulgui accedir a les dues borses de treball s'haurà d'inscriure a les dues.
  2. Cal dedicar temps a fer el full d’autobarem, ha de coincidir amb el vostre CV. El full d’autobarem és el document on es valora la vostra experiència i formació.
  3. Cal tenir preparada la documentació original dels mèrits al·legats, en cas de resultar seleccionat/da, caldrà dur-la a l’entrevista.

Accés a les convocatòries, barems i formulari d'inscripció

Convocatòria premonitors/es

Convocatòria monitors/es

Barem de mèrits premonitors/es

Barem de mèrits monitors/es

Instruccions pel full d'autobarem

Enllaç per inscripció

  • Compartir